Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest aspirant Małgorzata Warsińska,adres poczty elektronicznej malgorzata.warsinska@bg.policja.gov.plmichal.hoppe@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7522 212. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim mieści się przy ulicy Kościuszki 8 w Sępólnie Krajeńskim. W chwili obecnej istnieją bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych po komendzie.

Siedziba oznaczona jest od strony frontowej znakiem - logotypem Policji umieszczonym na budynku.

Przy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym, bezpośrednio przy parkingu utworzono wejście (wjazd) dla osób niepełnosprawnych, które prowadzi do pomieszczenia do obsługi interesantów.

Na ścianie budynku obok wejścia dla osób niepełnosprawnych znajduje się oznaczony domofon, który obsługuje dyżurny jednostki.

Informacje na temat załatwiania spraw w Komendzie udzielane są na stanowisku kierowania KPP Sępólno Krajeński usytuowanym w holu głównym budynku oraz  pod numerem telefonu  47 752 22 00,  47 752 22 21

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się  obok pomieszczenia do obsługi interesantów

Do wejścia głównego prowadzą z obu stron schody , zabezpieczone barierką metalową.

Za drzwiami głównymi prowadzącymi do budynku znajdują się kolejne drzwi prowadzące do holu.

Na wprost po wejściu do holu znajduje się okienko dla interesantów, które jest obsługiwane przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeński.

W tym miejscu znajduje się terminal Cisco Webex DX 80, umożliwiający kontakt z tłumaczem języka migowego.

Po lewej stronie opisywanego wyżej holu znajduje się poczekania dla interesantów.

W poczekalni można obsłużyć interesantów.

Za poczekalnią znajdują się kolejne pomieszczenia Komendy Powiatowej Policji w Sępolnie Krajeńskim: Pokój przejściowy oraz Pomieszczenie Dla Osób Zatrzymanych  Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Do pomieszczeń prowadzą drzwi, które można otworzyć za pomocą szyfratora

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z miejsca, w którym znajduje się poczekalnia, interesanci są odbierani przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Na  wyższe piętra budynku prowadzą schody, brak podjazdu oraz windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście na I piętro jest zabezpieczone drzwiami, które można otworzyć za pomocą szyfratora.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeden z policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim posiadają przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

POSTERUNEK POLICJI W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim jest Posterunek Policji w Kamieniu Krajeńskim.

Posterunek Policji w Kamieniu Krajeńskim znajduje się przy ul. Sępoleńskiej 6.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. Najbliższa jednostka otwarta całodobowo to Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ul. Kościuszki 8 w Sępólnie Krajeńskim.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną.

Za budynkiem znajduje się plac umożliwiający zaparkowanie pojazdów. Nie ma tam wytyczonych miejsc parkingowych. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do głównego wejścia do posterunku prowadzą schody. Schody posiadają podjazd ułatwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenia służbowe Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim znajdują się na parterze budynku.

Do środka budynku prowadzą drzwi wejściowe, za którymi znajduje się hol, po jego lewej stronie, patrząc od wejścia znajduje się okienko dla interesantów.

Na wprost od wejścia znajdują się drzwi prowadzące do dalszej części posterunku, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe. Drzwi są otwierane za pomocą kodu. Na skrzydle drzwi znajduje się przycisk dzwonka dla petentów, służący do informowania policjantów o przybyciu interesanta.

Interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie. Do pomieszczeń zajmowanych przez policjantów wchodzą wraz z policjantem prowadzącym.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta dla petentów. Jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, gdzie jeden policjant posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie zaawansowanym.

POSTERUNEK POLICJI W WIĘCBORKU

Jednostką terenową Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim jest Posterunek Policji w Więcborku.

Posterunek Policji w Więcborku znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2.

Jednostka funkcjonuje w systemie zmianowym bez całodobowego stanowiska kierowania. Najbliższa jednostka otwarta całodobowo to Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ul. Kościuszki 8 w Sępólnie Krajeńskim.

Siedziba posterunku oznaczona jest od strony wejścia tablicą informacyjną. Oznaczenia te znajdują się  na froncie budynku. Przy budynku nie ma wyznaczonego parking. Przy ulicy na wprost wejścia do posterunku, wydzielona została zatoka z miejscami  parkingowymi dla 3 pojazdów. Brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik oraz schody. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz windy.  Wszystkie pomieszczenia Posterunku Policji w Więcborku znajdują się na parterze oraz piętrze budynku.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi  do posterunku po prawej stronie znajdują się schody prowadzące do poczekalni dla interesantów. Klatka schodowa oddzielona jest od poczekalni kratą otwieraną za pomocą elektromagnesu. Po lewej stronie ściany przy kracie prowadzącej do poczekalni znajduje się przycisk dzwonka dla petentów, służący do informowania policjantów o przybyciu interesanta.

W poczekalni znajduje się okienko interesantów, które obsługiwane jest przez pracownika cywilnego w godzinach pracy jednostki.  W poczekalni jest możliwość, by obsłużyć interesantów.

Na terenie posterunku znajduje się toaleta dla petentów, brak toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Za poczekalnią znajduje się korytarz prowadzący do poszczególnych pomieszczeń służbowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Z poczekalni petenci odbierani są przez funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, które naprowadzają osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żaden z funkcjonariuszy Posterunku Policji w Więcborku nie posiada przeszkolenia do posługiwania się językiem migowym. Osoby posługujące się językiem migowym mogą uzyskać pomoc w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, gdzie jeden policjant posiada przeszkolenie do posługiwania się językiem migowym na poziomie zaawansowanym.

Powrót na górę strony