Zasady dotyczące rejestrowania broni pneumatycznej

Zasady dotyczące rejestrowania broni pneumatycznej

Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z:

 

Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 47 7522200 lub 47 7522236

 Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

1) podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży);

2) orzeczenie lekarskie;

3) orzeczenie psychologiczne;

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

5) 2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm.

 

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która: 

1) nie ma ukończonych 18 lat;

2) nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią;

3) nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa powyżej, właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej.

W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych - Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji. Przepis art. 23 ust. 3 ustawy o broni i amunicji stosuje się odpowiednio.

Badania lekarskie i badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń przeprowadzają lekarze i psychologowie wpisani do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy upoważnieni do badań lekarskich i badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Opłatę skarbową w wysokości 82,-zł należy uiścić:

1) w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim lub

2) dokonując wpłaty na konto:

URZĄD MIASTA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

NR 75203000451110000002864620

z dopiskiem:

opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:

1) Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.

2) Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną można unieważnić kartę rejestracyjną broni w przypadku:

a/ nie poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawieniu tych orzeczeń na żądanie organu Policji,

b/ nie zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu,

c/ naruszenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni,

d/ naruszenie wymogu uzyskania zgody na wywóz broni za granicę,

c/  używanie broni poza strzelnicą.

Osoba która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń.

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni należy ją złożyć do depozytu właściwego organu Policji.

Powrót na górę strony